Admission Office

Kabarak University Main Campus
P.O.Private Bag 20157 Kabarak
Phone: 020-2114658,0729-223370, 051-2343234/5
Email: registrar @ kabarak.ac.ke,
academic_registrar @ kabarak.ac.ke
admissions @ kabarak.ac.ke
Share Compliments/Complaints via feedback@ kabarak.ac.ke